Algemene voorwaarden

Sanin Sport Support staat geregistreerd bij K.V.K. onder nummer: 59912553. Sanin Sport Support is gespecialiseerd in personal training, personal coaching en voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippenlijst

In onderstaande begrippenlijst worden de begrippen toegelicht zoals zij in het artikel genoemd worden.
De organisatie: Sanin Sport Support
Personal trainer: Nicky Sanin
Deelnemer: Een persoon, man of vrouw, die deze overeenkomst aangaat met Sanin Sport Support om onder begeleiding de aangeboden activiteiten uit te oefenen.
Activiteit(en): De activiteiten die door Sanin Sport Support worden aangeboden, namelijk personal training, coaching, voedingsadvies, online Coaching, Groepstraining, bootcamp en online trainingsvideo’s.
Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en Sanin Sport Support schriftelijk overeenkomen dat Sanin Sport Support activiteiten die de deelnemer met de personal trainer heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Sanin Sport Support voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en). Wanneer de deelnemer gebruik maakt van de diensten van Sanin Sport Support is dit geheel op eigen risico. Iedere deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk dat deelname aan welke activiteit dan ook voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Wanneer men hier niet zeker van is dient er vóór de deelname aan de activiteit een arts geraadpleegd te worden. Daarnaast dient iedere deelnemer WA verzekerd te zijn en tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Alvorens u deelneemt aan één van de activiteiten dient er een intakegesprek te hebben plaatsgevonden. Hierbij dient het anamneseformulier volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Sanin Sport Support overhandigd te worden. Pas wanneer het formulier door Sanin Sport Support is ontvangen kunnen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u door te geven aan Sanin Sport Support.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Wanneer uw deelname is bevestigd door Sanin Sport Support wordt er met de u overlegd wanneer en waar u verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Sanin Sport Support bevoegd om in overleg met u een ander tijdstip te plannen. Dit dient 12 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor beide partijen. Wanneer u minimaal 12 uur van te voren afzegt kan er een nieuwe sessie gepland worden. Mocht de afmelding te laat komen zal de training in rekening gebracht worden. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Voor Sanin Sport Support geldt de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Sanin Sport Support bepaald. Deze voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Sanin Sport Support niet instaat voor het succes en welslagen van de aangeboden dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Sanin Sport Support aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Sanin Sport Support kan niet aansprakelijk gesteld worden voor resultaten die niet behaald worden. Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Sanin Sport Support is niet aansprakelijk voor een blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Sanin Sport Support is niet aansprakelijk als de deelnemer op welke wijze dan ook schade oploopt aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies. Daarnaast is Sanin Sport Support niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Sanin Sport Support georganiseerde activiteiten.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij uitsluitend en alleen voor eigen risico zal deelnemen aan alle door Sanin Sport Support aangeboden activiteiten. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Sanin Sport Support wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten en activiteiten die Sanin Sport Support aanbiedt.

De deelnemer is jegens Sanin Sport Support aansprakelijk wanneer Sanin Sport Support op enige wijze schade lijdt, en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van de door de personal trainer gegeven mondelinge of schriftelijke instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Sanin Sport Support te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

Sanin Sport Support is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts, of bij verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van Geleen. In het laatste geval dient er een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente te worden verstrekt aan Sanin Sport Support. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Sanin Sport Support mededelen wanneer en hoe het door de deelnemer verschuldigde bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Sanin Sport Support gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling voldaan is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sanin Sport Support te voldoen. Indien Sanin Sport Support over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Sanin Sport Support een bedrag van EUR 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Sanin Sport Support zijn het BTW 9%-tarief en in sommige gevallen het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn echter inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen heeft Sanin Sport Support het recht om de prijzen te verhogen. Het opzegtermijn bedraagt 30 dagen en kan uitsluitend via mail (info@saninsportsupport.nl).

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk mededeelt aan Sanin Sport Support. Alle afspraken dienen 12 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken,  de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd. Dit laatste kan echter enkel op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Sanin Sport Support is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de personal trainer of bij onvoldoende belangstelling van een training behoudt Sanin Sport Support het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen en de 2e week van de bouwvak in de regio zuid in de sportschool gesloten. Als de deelnemer op deze dag eigenlijk een afspraak zou hebben komt deze te vervallen.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is, en acht zichzelf fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is de deelnemer verplicht, alvorens de overeenkomst met Sanin Sport Support aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Sanin Sport Support dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Sanin Sport Support is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Sanin Sport Support is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot het ontvangen van informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sanin Sport Support gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Sanin Sport Support houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van onze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Sanin Sport Support. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Sanin Sport Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De website kan links naar andere websites bevatten. Sanin Sport Support is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Sanin Sport Support voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sanin Sport Support. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sanin Sport Support. Alle door Sanin Sport Support verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Sanin Sport Support zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Sanin Sport Support ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Sanin Sport Support zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht worden.

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Sanin Sport Support. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Sanin Sport Support is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toe passing.